หลักสูตร / สาขา ม.6/ปวช/กศน. ปวส. เทอม 1 ตลอดหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต
15,100
15,100
15,100
15,100
15,100
15,100
15,100
15,100
15,100
15,100
15,100
15,100
15,100
15,100
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
16,600
16,600
นิติศาสตรบัณฑิต
14,100
นิเทศศาสตรบัณฑิต
14,100
บริหารธุรกิจบัณฑิต
14,100
14,100
14,100
15,600
15,600
15,600
6,100
14,100
บัญชีบัณฑิต
14,100
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
14,100
รัฐศาสตรบัณฑิต
14,100
วิทยาศาสตรบัณฑิต
15,600
15,600
15,600
15,600
15,600
ศิลปศาสตรบัณฑิต
14,100
14,100
14,100
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
15,600
หลักสูตร / สาขา ม.6/ปวช/กศน. ปวส. เทอม 1 ตลอดหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต
15,100
15,100
15,100
15,100
15,100
15,100
15,100
15,100
15,100
15,100
15,100
15,100
15,100
15,100
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
16,600
16,600
นิติศาสตรบัณฑิต
14,100
นิเทศศาสตรบัณฑิต
14,100
บริหารธุรกิจบัณฑิต
14,100
14,100