หลักสูตร / สาขา ม.6/ปวช/กศน. ปวส. เทอม 1 ตลอดหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต
15,600
15,600
15,600
15,600
15,600
15,600
15,600
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
15,600
17,100
17,100
นิติศาสตรบัณฑิต
14,600
นิเทศศาสตรบัณฑิต
14,600
บริหารธุรกิจบัณฑิต
14,600
16,100
14,600
14,600
6,600
บัญชีบัณฑิต
14,600
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
14,600
รัฐศาสตรบัณฑิต
14,600
วิทยาศาสตรบัณฑิต
16,100
16,100
16,100
16,100
16,100
ศิลปศาสตรบัณฑิต
14,600
14,600
14,600
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
16,100
หลักสูตร / สาขา ม.6/ปวช/กศน. ปวส. เทอม 1 ตลอดหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต
15,600
15,600
15,600
15,600
15,600
15,600
15,600
15,600
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
17,100
17,100
นิติศาสตรบัณฑิต
14,600
นิเทศศาสตรบัณฑิต
14,600
บริหารธุรกิจบัณฑิต
14,600
16,100
14,600
14,600
6,600
บัญชีบัณฑิต
14,600
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
14,600
รัฐศาสตรบัณฑิต
14,600
วิทยาศาสตรบัณฑิต
16,100
16,100
16,100
16,100
16,100
ศิลปศาสตรบัณฑิต
14,600
14,600