รายงาน ผู้สมัครรอบรับตรง ครั้งที่ 6 นักศึกษา ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตร สาขา ระดับ ชำระเงิน ยังไม่ชำระเงิน จำนวน
ครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี
31
16
47
ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี 4 ปี
20
15
35
ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
44
21
65
ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี
3
0
3
ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี
22
13
35
ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี
25
31
56
ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ปริญญาตรี 4 ปี
29
24
53
ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี
25
13
38
ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี
2
5
7
ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี
29
17
46
230
155
385

ข้อมูล ณ วันที่ 29-02-2020 13:37:09