รายงาน ผู้สมัครรอบรับตรง ครั้งที่ 3 นักศึกษา ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตร สาขา ระดับ ชำระเงิน ยังไม่ชำระเงิน จำนวน
พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
37
29
66

ข้อมูล ณ วันที่ 26-05-2020 18:38:51