รายงาน ผู้สมัครรอบรับตรง ครั้งที่ 3 นักศึกษา ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตร สาขา ระดับ ชำระเงิน ยังไม่ชำระเงิน จำนวน
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
3
1
4
นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์ ปริญญาตรี 4 ปี
0
2
2
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี
2
1
3
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว ปริญญาตรี 4 ปี
0
2
2
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรม ปริญญาตรี 4 ปี
1
0
1
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรม เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด แขนงวิชาการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี
1
0
1
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด แขนงวิชาการตลาด เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี
1
2
3
บัญชีบัณฑิต การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี
2
6
8
บัญชีบัณฑิต การบัญชี เทียบเข้า 2 ปี
3
0
3
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
3
3
6
รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
4
0
4
วิทยาศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี 4 ปี
5
1
6
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี
1
1
2
วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
1
1
2
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
4
2
6
วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี ปริญญาตรี 4 ปี
1
1
2
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เทียบเข้า 2 ปี
2
0
2
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตรี 4 ปี
0
1
1
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า เทียบเข้า 2 ปี
0
1
1
ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี
0
1
1
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี
3
3
6
37
29
66

ข้อมูล ณ วันที่ 20-07-2019 15:11:24