รายงาน ผู้สมัครรอบรับตรง ครั้งที่ 1 นักศึกษา ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตร สาขา ระดับ ชำระเงิน ยังไม่ชำระเงิน จำนวน
ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
20
35
55
ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
10
22
32
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
4
16
20
นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์ ปริญญาตรี 4 ปี
1
2
3
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี
5
5
10
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ เทียบเข้า 2 ปี
0
1
1
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว ปริญญาตรี 4 ปี
1
6
7
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรม ปริญญาตรี 4 ปี
1
6
7
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรม เทียบเข้า 2 ปี
0
2
2
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ปริญญาตรี 4 ปี
2
3
5
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด แขนงวิชาการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี
2
2
4
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด แขนงวิชาการตลาด เทียบเข้า 2 ปี
0
1
1
บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทียบเข้า 2 ปี
3
1
4
บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี
1
1
2
บัญชีบัณฑิต การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี
10
18
28
บัญชีบัณฑิต การบัญชี เทียบเข้า 2 ปี
5
4
9
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
6
8
14
รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
7
10
17
วิทยาศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี
1
2
3
วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี
2
1
3
วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ ปริญญาตรี 4 ปี
0
3
3
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี
1
5
6
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี 4 ปี
7
8
15
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี
5
4
9
วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
0
1
1
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
6
20
26
วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี ปริญญาตรี 4 ปี
0
3
3
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปริญญาตรี 4 ปี
1
0
1
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เทียบเข้า 2 ปี
0
1
1
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี
0
4
4
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตรี 4 ปี
1
1
2
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า เทียบเข้า 2 ปี
0
1
1
ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี
0
3
3
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี
3
10
13
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี
8
6
14
113
216
329

ข้อมูล ณ วันที่ 27-03-2019 02:17:11