รายงาน ผู้สมัครรอบรับตรง ครั้งที่ 1 นักศึกษา ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตร สาขา ระดับ ชำระเงิน ยังไม่ชำระเงิน จำนวน
ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
14
32
46
ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
16
11
27
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
21
11
32
นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์ ปริญญาตรี 4 ปี
8
2
10
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี
10
2
12
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว ปริญญาตรี 4 ปี
1
4
5
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรม ปริญญาตรี 4 ปี
6
8
14
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรม เทียบเข้า 2 ปี
1
0
1
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ปริญญาตรี 4 ปี
28
5
33
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด แขนงวิชาการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี
6
2
8
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด แขนงวิชาการตลาด เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทียบเข้า 2 ปี
1
3
4
บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี
4
4
8
บัญชีบัณฑิต การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี
16
23
39
บัญชีบัณฑิต การบัญชี เทียบเข้า 2 ปี
4
0
4
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
7
6
13
รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
14
13
27
วิทยาศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี
0
3
3
วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี
3
12
15
วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ ปริญญาตรี 4 ปี
4
3
7
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี
1
2
3
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี 4 ปี
20
18
38
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี
1
9
10
วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
2
1
3
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
12
30
42
วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี ปริญญาตรี 4 ปี
3
2
5
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี
1
1
2
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตรี 4 ปี
6
4
10
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า เทียบเข้า 2 ปี
0
2
2
ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี
1
3
4
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี
5
19
24
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี
8
19
27
224
257
481

ข้อมูล ณ วันที่ 23-01-2019 15:23:03