รายงาน ผู้สมัครรอบโควตา(พิเศษ) ครั้งที่ 2 นักศึกษา ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตร สาขา ระดับ ชำระเงิน ยังไม่ชำระเงิน จำนวน
ครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
69
67
136
ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี 5 ปี
55
63
118
ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี
83
67
150
ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
11
16
27
ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
4
4
8
ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
31
40
71
ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 5 ปี
45
39
84
ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ปริญญาตรี 5 ปี
67
91
158
ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 5 ปี
25
33
58
ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
9
9
18
ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
65
67
132
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
22
8
30
นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์ ปริญญาตรี 4 ปี
1
3
4
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี
8
4
12
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว ปริญญาตรี 4 ปี
1
3
4
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรม ปริญญาตรี 4 ปี
4
6
10
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรม เทียบเข้า 2 ปี
1
2
3
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ปริญญาตรี 4 ปี
9
4
13
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด แขนงวิชาการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี
0
2
2
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด แขนงวิชาการตลาด เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทียบเข้า 2 ปี
0
3
3
บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี
3
2
5
บัญชีบัณฑิต การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี
13
12
25
บัญชีบัณฑิต การบัญชี เทียบเข้า 2 ปี
4
0
4
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
7
9
16
รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
18
22
40
วิทยาศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี
2
1
3
วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี
2
2
4
วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ ปริญญาตรี 4 ปี
1
1
2
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี
3
0
3
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี 4 ปี
4
7
11
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี
1
1
2
วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
1
3
4
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
16
27
43
วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี ปริญญาตรี 4 ปี
0
2
2
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เทียบเข้า 2 ปี
1
0
1
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตรี 4 ปี
0
3
3
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี
0
3
3
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี
4
5
9
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี
3
9
12
593
640
1233

ข้อมูล ณ วันที่ 19-11-2018 00:12:15