รายงาน ผู้สมัครรอบโควตา(พิเศษ) ครั้งที่ 2 นักศึกษา ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตร สาขา ระดับ ชำระเงิน ยังไม่ชำระเงิน จำนวน
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
32
7
39
นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์ ปริญญาตรี 4 ปี
1
3
4
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี
15
1
16
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว ปริญญาตรี 4 ปี
3
2
5
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรม ปริญญาตรี 4 ปี
8
5
13
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรม เทียบเข้า 2 ปี
1
2
3
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ปริญญาตรี 4 ปี
20
1
21
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด แขนงวิชาการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี
3
1
4
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด แขนงวิชาการตลาด เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทียบเข้า 2 ปี
0
3
3
บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี
5
0
5
บัญชีบัณฑิต การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี
26
6
32
บัญชีบัณฑิต การบัญชี เทียบเข้า 2 ปี
5
0
5
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
15
3
18
รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
34
8
42
วิทยาศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี
3
0
3
วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี
2
2
4
วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ ปริญญาตรี 4 ปี
1
1
2
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี
5
0
5
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี 4 ปี
10
6
16
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี
4
0
4
วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
3
1
4
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
32
19
51
วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี ปริญญาตรี 4 ปี
2
2
4
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เทียบเข้า 2 ปี
1
0
1
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี
1
0
1
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตรี 4 ปี
4
0
4
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า เทียบเข้า 2 ปี
1
0
1
ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี
0
3
3
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี
9
2
11
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี
7
7
14
1074
367
1441

ข้อมูล ณ วันที่ 22-05-2019 04:37:33