รายงานผู้สมัคร
ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตร สาขา  ระดับ  ชำระ ไม่ชำระ จำนวน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  วท.บ.   สัตวศาสตร์   4 ปี
0
0
0
  วท.บ.   สัตวศาสตร์   2 ปี
0
0
0
  วท.บ.   เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร   4 ปี
0
0
0
  วท.บ.   เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร   2 ปี
0
0
0
  วท.บ.   เทคโนโลยีไฟฟ้า   4 ปี
0
0
0
  วท.บ.   เทคโนโลยีไฟฟ้า   2 ปี
0
0
0
  ศศ.บ.   ภาษาจีน   4 ปี
0
0
0
  ส.บ.   สาธารณสุขชุมชน   4 ปี
0
0
0
0
0
0
 
คณะนิติรัฐศาสตร์
  น.บ.   นิติศาสตร์   4 ปี
0
0
0
  รป.บ.   รัฐประศาสนศาสตร์   4 ปี
0
0
0
  ร.บ.   รัฐศาสตร์   4 ปี
0
0
0
0
0
0
 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  บธ.บ.   การจัดการ   2 ปี
0
0
0
  บธ.บ.   เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ   2 ปี
0
0
0
  บช.บ.   การบัญชี   2 ปี
0
0
0
0
0
0
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  วท.บ.   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   4 ปี
0
0
0
  วท.บ.   วิทยาการคอมพิวเตอร์   4 ปี
0
0
0
0
0
0
 
รวมทั้งหมด
0
0
0

ข้อมูล ณ วันที่ 26-10-2021 19:29:27