รายงานผู้สมัคร
ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตร สาขา  ระดับ  ชำระ ไม่ชำระ จำนวน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  วท.บ.   สัตวศาสตร์   4 ปี
2
3
5
  วท.บ.   สัตวศาสตร์   2 ปี
1
0
1
  วท.บ.   เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร   4 ปี
1
0
1
  วท.บ.   เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร   2 ปี
2
1
3
  วท.บ.   เทคโนโลยีไฟฟ้า   4 ปี
0
1
1
  วท.บ.   เทคโนโลยีไฟฟ้า   2 ปี
4
4
8
  ศศ.บ.   ภาษาจีน   4 ปี
4
1
5
  ส.บ.   สาธารณสุขชุมชน   4 ปี
4
4
8
18
14
32
 
คณะนิติรัฐศาสตร์
  น.บ.   นิติศาสตร์   4 ปี
47
8
55
  รป.บ.   รัฐประศาสนศาสตร์   4 ปี
7
1
8
  ร.บ.   รัฐศาสตร์   4 ปี
20
2
22
74
11
85
 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  บธ.บ.   การจัดการ   2 ปี
25
6
31
  บธ.บ.   เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ   2 ปี
9
5
14
  บช.บ.   การบัญชี   2 ปี
13
7
20
47
18
65
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  วท.บ.   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   4 ปี
2
1
3
  วท.บ.   วิทยาการคอมพิวเตอร์   4 ปี
1
3
4
3
4
7
 
รวมทั้งหมด
142
48
190

ข้อมูล ณ วันที่ 27-09-2021 00:52:34