รายงานผู้สมัคร ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตร สาขา  ระดับ  ชำระ ไม่ชำระ จำนวน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  นศ.บ.   นวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ   4 ปี
0
0
0
  วท.บ.   ชีววิทยาอุตสาหกรรม   4 ปี
0
0
0
  วท.บ.   สัตวศาสตร์   4 ปี
0
0
0
  วท.บ.   เคมี   4 ปี
0
0
0
  วท.บ.   เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร   4 ปี
0
0
0
  วท.บ.   เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร   2 ปี
0
0
0
  วท.บ.   เทคโนโลยีไฟฟ้า   4 ปี
0
0
0
  วท.บ.   เทคโนโลยีไฟฟ้า   2 ปี
0
0
0
  ศศ.บ.   การพัฒนาชุมชน   4 ปี
0
0
0
  ศศ.บ.   ภาษาจีน   4 ปี
0
0
0
  ศศ.บ.   ภาษาอังกฤษธุรกิจ   4 ปี
0
0
0
0
0
0
 
คณะนิติรัฐศาสตร์
  น.บ.   นิติศาสตร์   4 ปี
0
0
0
  รป.บ.   รัฐประศาสนศาสตร์   4 ปี
0
0
0
  ร.บ.   รัฐศาสตร์   4 ปี
0
0
0
0
0
0
 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  บธ.บ.   การจัดการ   4 ปี
0
0
0
  บธ.บ.   การจัดการ   2 ปี
0
0
0
  บธ.บ.   การตลาดดิจิทัล   4 ปี
0
0
0
  บธ.บ.   การตลาดดิจิทัล   2 ปี
0
0
0
  บธ.บ.   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว   4 ปี
0
0
0
  บธ.บ.   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม   4 ปี
0
0
0
  บธ.บ.   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม   2 ปี
0
0
0
  บธ.บ.   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก   2 ปี
0
0
0
  บธ.บ.   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก   4 ปี
0
0
0
  บธ.บ.   เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ   2 ปี
0
0
0
  บธ.บ.   เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ   4 ปี
0
0
0
  บช.บ.   การบัญชี   4 ปี
0
0
0
  บช.บ.   การบัญชี   2 ปี
0
0
0
0
0
0
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  วท.บ.   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   4 ปี
0
0
0
  วท.บ.   วิทยาการคอมพิวเตอร์   4 ปี
0
0
0
0
0
0
 
รวมทั้งหมด
0
0
0

ข้อมูล ณ วันที่ 26-10-2021 19:14:32