รายงานผู้สมัคร ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตร สาขา  ระดับ  ชำระ ไม่ชำระ จำนวน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  นศ.บ.   นวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ   4 ปี
0
0
0
  วท.บ.   ชีววิทยาอุตสาหกรรม   4 ปี
0
0
0
  วท.บ.   สัตวศาสตร์   4 ปี
1
9
10
  วท.บ.   เคมี   4 ปี
1
2
3
  วท.บ.   เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร   4 ปี
0
0
0
  วท.บ.   เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร   2 ปี
0
0
0
  วท.บ.   เทคโนโลยีไฟฟ้า   4 ปี
0
0
0
  วท.บ.   เทคโนโลยีไฟฟ้า   2 ปี
0
1
1
  ศศ.บ.   การพัฒนาชุมชน   4 ปี
0
0
0
  ศศ.บ.   ภาษาจีน   4 ปี
0
1
1
  ศศ.บ.   ภาษาอังกฤษธุรกิจ   4 ปี
1
6
7
3
19
22
 
คณะนิติรัฐศาสตร์
  น.บ.   นิติศาสตร์   4 ปี
3
9
12
  รป.บ.   รัฐประศาสนศาสตร์   4 ปี
1
4
5
  ร.บ.   รัฐศาสตร์   4 ปี
3
4
7
7
17
24
 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  บธ.บ.   การจัดการ   4 ปี
0
2
2
  บธ.บ.   การจัดการ   2 ปี
0
4
4
  บธ.บ.   การตลาดดิจิทัล   4 ปี
0
0
0
  บธ.บ.   การตลาดดิจิทัล   2 ปี
0
0
0
  บธ.บ.   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว   4 ปี
0
1
1
  บธ.บ.   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม   4 ปี
0
0
0
  บธ.บ.   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม   2 ปี
0
1
1
  บธ.บ.   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก   2 ปี
0
1
1
  บธ.บ.   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก   4 ปี
0
0
0
  บธ.บ.   เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ   2 ปี
0
1
1
  บธ.บ.   เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ   4 ปี
0
1
1
  บช.บ.   การบัญชี   4 ปี
1
6
7
  บช.บ.   การบัญชี   2 ปี
0
0
0
1
17
18
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  วท.บ.   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   4 ปี
0
3
3
  วท.บ.   วิทยาการคอมพิวเตอร์   4 ปี
0
2
2
0
5
5
 
รวมทั้งหมด
11
58
69

ข้อมูล ณ วันที่ 27-09-2021 02:26:26