รายงานผู้สมัคร ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตร สาขา  ระดับ  ชำระ ไม่ชำระ จำนวน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  ค.บ.   ชีววิทยา   4 ปี
0
0
0
  ค.บ.   ฟิสิกส์   4 ปี
0
0
0
  ค.อ.บ.   ไฟฟ้า   4 ปี
0
0
0
  ค.อ.บ.   ไฟฟ้า   2 ปี
0
0
0
0
0
0
 
คณะครุศาสตร์
  ค.บ.   คอมพิวเตอร์ศึกษา   4 ปี
0
0
0
  ค.บ.   ดนตรีศึกษา   4 ปี
0
0
0
  ค.บ.   ศิลปศึกษา   4 ปี
0
0
0
0
0
0
 
รวมทั้งหมด
0
0
0

ข้อมูล ณ วันที่ 26-10-2021 18:37:26