รายงานผู้สมัคร ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตร สาขา  ระดับ  ชำระ ไม่ชำระ จำนวน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  ค.บ.   ชีววิทยา   4 ปี
2
9
11
  ค.บ.   ฟิสิกส์   4 ปี
2
2
4
  ค.อ.บ.   ไฟฟ้า   4 ปี
0
0
0
  ค.อ.บ.   ไฟฟ้า   2 ปี
0
0
0
4
11
15
 
คณะครุศาสตร์
  ค.บ.   คอมพิวเตอร์ศึกษา   4 ปี
3
10
13
  ค.บ.   ดนตรีศึกษา   4 ปี
1
0
1
  ค.บ.   ศิลปศึกษา   4 ปี
1
4
5
5
14
19
 
รวมทั้งหมด
9
25
34

ข้อมูล ณ วันที่ 27-09-2021 02:38:39