รายงานผู้สมัคร ภาคปกติ รอบรับตรง 3
ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตร สาขา  ระดับ  ชำระ ไม่ชำระ จำนวน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  ค.บ.   ชีววิทยา   4 ปี
19
25
42
  ค.บ.   ฟิสิกส์   4 ปี
4
1
5
  ค.อ.บ.   ไฟฟ้า   4 ปี
0
0
0
  ค.อ.บ.   ไฟฟ้า   2 ปี
0
0
0
  นศ.บ.   นวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ   4 ปี
1
1
2
  วท.บ.   ชีววิทยาอุตสาหกรรม   4 ปี
0
0
0
  วท.บ.   วิทยาศาสตร์การกีฬา   4 ปี
19
23
41
  วท.บ.   สัตวศาสตร์   4 ปี
5
8
13
  วท.บ.   เคมี   4 ปี
1
1
2
  วท.บ.   เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร   4 ปี
2
2
4
  วท.บ.   เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร   2 ปี
1
0
1
  วท.บ.   เทคโนโลยีไฟฟ้า   4 ปี
2
1
3
  วท.บ.   เทคโนโลยีไฟฟ้า   2 ปี
4
3
7
  ศศ.บ.   การพัฒนาชุมชน   4 ปี
2
1
3
  ศศ.บ.   ภาษาจีน   4 ปี
1
4
5
  ศศ.บ.   ภาษาอังกฤษธุรกิจ   4 ปี
9
3
12
  ส.บ.   สาธารณสุขชุมชน   4 ปี
20
41
61
90
114
201
 
คณะครุศาสตร์
  ค.บ.   คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ   4 ปี
40
40
80
  ค.บ.   คอมพิวเตอร์ศึกษา   4 ปี
23
17
40
  ค.บ.   ดนตรีศึกษา   4 ปี
8
8
16
  ค.บ.   ภาษาอังกฤษ   4 ปี
46
32
77
  ค.บ.   วิทยาศาสตร์ทั่วไป   4 ปี
66
47
111
  ค.บ.   ศิลปศึกษา   4 ปี
6
10
16
189
159
345
 
คณะนิติรัฐศาสตร์
  น.บ.   นิติศาสตร์   4 ปี
16
14
30
  รป.บ.   รัฐประศาสนศาสตร์   4 ปี
10
8
18
  ร.บ.   รัฐศาสตร์   4 ปี
21
18
39
47
40
87
 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  บธ.บ.   การจัดการ   4 ปี
5
6
11
  บธ.บ.   การจัดการ   2 ปี
2
0
2
  บธ.บ.   การตลาดดิจิทัล   4 ปี
0
3
3
  บธ.บ.   การตลาดดิจิทัล   2 ปี
0
0
0
  บธ.บ.   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว   4 ปี
0
1
1
  บธ.บ.   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม   4 ปี
0
0
0
  บธ.บ.   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม   2 ปี
0
1
1
  บธ.บ.   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก   2 ปี
0
0
0
  บธ.บ.   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก   4 ปี
1
1
2
  บธ.บ.   นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีก   4 ปี
0
1
1
  บธ.บ.   นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีก   2 ปี
0
0
0
  บธ.บ.   เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ   2 ปี
1
0
1
  บธ.บ.   เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ   4 ปี
0
1
1
  บช.บ.   การบัญชี   4 ปี
6
6
12
  บช.บ.   การบัญชี   2 ปี
3
3
6
18
23
41
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  วท.บ.   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   4 ปี
3
3
6
  วท.บ.   วิทยาการคอมพิวเตอร์   4 ปี
2
5
7
5
8
13
 
รวมทั้งหมด
349
343
700

ข้อมูล ณ วันที่ 21-04-2021 17:38:15