รายงานผู้สมัคร ภาคปกติ พยาบาลศาสตร์ เรียนดี
ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตร สาขา  ระดับ  ชำระ ไม่ชำระ จำนวน
คณะพยาบาลศาสตร์
  พย.บ.   พยาบาลศาสตร์   4 ปี
483
396
879
483
396
879
 
รวมทั้งหมด
483
396
879

ข้อมูล ณ วันที่ 21-04-2021 18:49:26