รายงานผู้สมัคร ภาคปกติ พยาบาลศาสตร์ เรียนดี
ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตร สาขา  ระดับ  ชำระ ไม่ชำระ จำนวน
คณะพยาบาลศาสตร์
  พย.บ.   พยาบาลศาสตร์   4 ปี
280
297
577
280
297
577
 
รวมทั้งหมด
280
308
588

ข้อมูล ณ วันที่ 28-01-2021 00:07:05