รายงานผู้สมัคร ภาคปกติ พยาบาลศาสตร์ เรียนดี
ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตร สาขา  ระดับ  ชำระ ไม่ชำระ จำนวน
คณะพยาบาลศาสตร์
  พย.บ.   พยาบาลศาสตร์   4 ปี
287
277
564
287
277
564
 
รวมทั้งหมด
287
277
564

ข้อมูล ณ วันที่ 21-04-2021 17:01:44