รายงานผู้สมัคร ภาคปกติ พยาบาลศาสตร์ เรียนดี
ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตร สาขา  ระดับ  ชำระ ไม่ชำระ จำนวน
คณะพยาบาลศาสตร์
  พย.บ.   พยาบาลศาสตร์   4 ปี
297
278
575
297
278
575
 
รวมทั้งหมด
297
278
575

ข้อมูล ณ วันที่ 27-09-2021 00:50:57