รายงานผู้สมัคร ภาคปกติ รอบรับตรง 1
ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตร สาขา  ระดับ  ชำระ ไม่ชำระ จำนวน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  ค.บ.   ชีววิทยา   4 ปี
0
2
2
  ค.บ.   ฟิสิกส์   4 ปี
1
0
1
  นศ.บ.   นวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ   4 ปี
1
2
3
  วท.บ.   ชีววิทยา   4 ปี
0
0
0
  วท.บ.   ชีววิทยาอุตสาหกรรม   4 ปี
0
0
0
  วท.บ.   ฟิสิกส์   4 ปี
0
0
0
  วท.บ.   วิทยาศาสตร์การกีฬา   4 ปี
7
9
16
  วท.บ.   สัตวศาสตร์   4 ปี
3
3
6
  วท.บ.   เคมี   4 ปี
0
2
2
  วท.บ.   เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร   4 ปี
0
4
4
  วท.บ.   เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร   2 ปี
0
0
0
  วท.บ.   เทคโนโลยีไฟฟ้า   4 ปี
0
0
0
  วท.บ.   เทคโนโลยีไฟฟ้า   2 ปี
0
0
0
  ศศ.บ.   การพัฒนาชุมชน   4 ปี
1
0
1
  ศศ.บ.   ภาษาจีน   4 ปี
1
2
3
  ศศ.บ.   ภาษาอังกฤษธุรกิจ   4 ปี
1
2
3
  ส.บ.   สาธารณสุขชุมชน   4 ปี
12
13
25
27
39
66
 
คณะครุศาสตร์
  ค.บ.   การประถมศึกษา   4 ปี
9
6
15
  ค.บ.   การศึกษาปฐมวัย   4 ปี
6
5
11
  ค.บ.   คณิตศาสตร์   4 ปี
4
10
14
  ค.บ.   คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ   4 ปี
3
0
3
  ค.บ.   คอมพิวเตอร์ศึกษา   4 ปี
2
1
3
  ค.บ.   ดนตรีศึกษา   4 ปี
1
3
4
  ค.บ.   พลศึกษา   4 ปี
11
4
15
  ค.บ.   ภาษาอังกฤษ   4 ปี
2
4
6
  ค.บ.   ภาษาไทย   4 ปี
6
4
10
  ค.บ.   วิทยาศาสตร์ทั่วไป   4 ปี
0
4
4
  ค.บ.   ศิลปศึกษา   4 ปี
2
3
5
  ค.บ.   สังคมศึกษา   4 ปี
3
5
8
49
49
98
 
คณะนิติรัฐศาสตร์
  น.บ.   นิติศาสตร์   4 ปี
4
7
11
  รป.บ.   รัฐประศาสนศาสตร์   4 ปี
6
3
9
  ร.บ.   รัฐศาสตร์   4 ปี
5
5
10
15
15
30
 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  บธ.บ.   การจัดการ   4 ปี
5
2
7
  บธ.บ.   การจัดการ   2 ปี
0
1
1
  บธ.บ.   การตลาดดิจิทัล   4 ปี
1
1
2
  บธ.บ.   การตลาดดิจิทัล   2 ปี
0
0
0
  บธ.บ.   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว   4 ปี
0
0
0
  บธ.บ.   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม   4 ปี
0
2
2
  บธ.บ.   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม   2 ปี
0
0
0
  บธ.บ.   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก   2 ปี
0
0
0
  บธ.บ.   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก   4 ปี
0
0
0
  บธ.บ.   นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีก   4 ปี
1
0
1
  บธ.บ.   นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีก   2 ปี
1
0
1
  บธ.บ.   เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ   2 ปี
1
0
1
  บธ.บ.   เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ   4 ปี
1
0
1
  บช.บ.   การบัญชี   4 ปี
0
2
2
  บช.บ.   การบัญชี   2 ปี
1
2
3
11
10
21
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  วท.บ.   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   4 ปี
3
2
5
  วท.บ.   วิทยาการคอมพิวเตอร์   4 ปี
4
2
6
7
4
11
 
รวมทั้งหมด
109
117
226

ข้อมูล ณ วันที่ 04-03-2021 12:50:43