รายงานผู้สมัคร ภาคปกติ รอบรับตรง 1
ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตร สาขา  ระดับ  ชำระ ไม่ชำระ จำนวน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  ค.บ.   ชีววิทยา   4 ปี
1
3
4
  ค.บ.   ฟิสิกส์   4 ปี
4
0
4
  ค.อ.บ.   ไฟฟ้า   4 ปี
0
0
0
  ค.อ.บ.   ไฟฟ้า   2 ปี
0
0
0
  นศ.บ.   นวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ   4 ปี
2
3
5
  วท.บ.   ชีววิทยา   4 ปี
0
0
0
  วท.บ.   ชีววิทยาอุตสาหกรรม   4 ปี
1
1
2
  วท.บ.   ฟิสิกส์   4 ปี
0
0
0
  วท.บ.   วิทยาศาสตร์การกีฬา   4 ปี
14
15
29
  วท.บ.   สัตวศาสตร์   4 ปี
1
8
9
  วท.บ.   เคมี   4 ปี
2
4
6
  วท.บ.   เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร   4 ปี
4
2
6
  วท.บ.   เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร   2 ปี
0
1
1
  วท.บ.   เทคโนโลยีไฟฟ้า   4 ปี
0
1
1
  วท.บ.   เทคโนโลยีไฟฟ้า   2 ปี
0
0
0
  ศศ.บ.   การพัฒนาชุมชน   4 ปี
2
1
3
  ศศ.บ.   ภาษาจีน   4 ปี
5
6
11
  ศศ.บ.   ภาษาอังกฤษธุรกิจ   4 ปี
3
8
11
  ส.บ.   สาธารณสุขชุมชน   4 ปี
17
16
33
56
69
125
 
คณะครุศาสตร์
  ค.บ.   การประถมศึกษา   4 ปี
191
76
267
  ค.บ.   การศึกษาปฐมวัย   4 ปี
115
50
165
  ค.บ.   คณิตศาสตร์   4 ปี
65
32
97
  ค.บ.   คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ   4 ปี
18
8
26
  ค.บ.   คอมพิวเตอร์ศึกษา   4 ปี
21
17
38
  ค.บ.   ดนตรีศึกษา   4 ปี
28
10
38
  ค.บ.   พลศึกษา   4 ปี
119
47
166
  ค.บ.   ภาษาอังกฤษ   4 ปี
93
35
128
  ค.บ.   ภาษาอังกฤษ   4 ปี
0
0
0
  ค.บ.   ภาษาไทย   4 ปี
115
41
156
  ค.บ.   วิทยาศาสตร์ทั่วไป   4 ปี
52
18
70
  ค.บ.   ศิลปศึกษา   4 ปี
13
7
20
  ค.บ.   สังคมศึกษา   4 ปี
69
37
106
899
378
1277
 
คณะนิติรัฐศาสตร์
  น.บ.   นิติศาสตร์   4 ปี
8
18
26
  รป.บ.   รัฐประศาสนศาสตร์   4 ปี
11
10
21
  ร.บ.   รัฐศาสตร์   4 ปี
17
12
29
36
40
76
 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  บธ.บ.   การจัดการ   4 ปี
5
5
10
  บธ.บ.   การจัดการ   2 ปี
0
3
3
  บธ.บ.   การตลาดดิจิทัล   4 ปี
0
0
0
  บธ.บ.   การตลาดดิจิทัล   2 ปี
0
0
0
  บธ.บ.   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว   4 ปี
1
1
2
  บธ.บ.   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม   4 ปี
0
2
2
  บธ.บ.   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม   2 ปี
0
2
2
  บธ.บ.   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก   2 ปี
0
0
0
  บธ.บ.   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก   4 ปี
0
0
0
  บธ.บ.   นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีก   4 ปี
2
3
5
  บธ.บ.   นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีก   2 ปี
0
0
0
  บธ.บ.   เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ   2 ปี
0
0
0
  บธ.บ.   เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ   4 ปี
0
0
0
  บช.บ.   การบัญชี   4 ปี
3
8
11
  บช.บ.   การบัญชี   2 ปี
1
9
10
14
45
59
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  วท.บ.   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   4 ปี
2
0
2
  วท.บ.   วิทยาการคอมพิวเตอร์   4 ปี
3
7
10
5
7
12
 
รวมทั้งหมด
1010
539
1549

ข้อมูล ณ วันที่ 21-04-2021 19:03:28