รายงานผู้สมัคร ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตร สาขา  ระดับ  ชำระ ไม่ชำระ จำนวน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  ค.บ.   ชีววิทยา   4 ปี
0
0
0
  ค.บ.   ฟิสิกส์   4 ปี
0
0
0
  ค.อ.บ.   ไฟฟ้า   4 ปี
0
0
0
  ค.อ.บ.   ไฟฟ้า   2 ปี
0
0
0
  นศ.บ.   นวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ   4 ปี
2
4
6
  วท.บ.   ชีววิทยา   4 ปี
0
0
0
  วท.บ.   ชีววิทยาอุตสาหกรรม   4 ปี
0
0
0
  วท.บ.   ฟิสิกส์   4 ปี
0
0
0
  วท.บ.   วิทยาศาสตร์การกีฬา   4 ปี
26
17
43
  วท.บ.   สัตวศาสตร์   4 ปี
3
9
12
  วท.บ.   เคมี   4 ปี
2
6
8
  วท.บ.   เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร   4 ปี
4
4
8
  วท.บ.   เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร   2 ปี
0
0
0
  วท.บ.   เทคโนโลยีไฟฟ้า   4 ปี
0
0
0
  วท.บ.   เทคโนโลยีไฟฟ้า   2 ปี
0
0
0
  ศศ.บ.   การพัฒนาชุมชน   4 ปี
2
1
3
  ศศ.บ.   ภาษาจีน   4 ปี
9
7
16
  ศศ.บ.   ภาษาอังกฤษธุรกิจ   4 ปี
9
10
19
  ส.บ.   สาธารณสุขชุมชน   4 ปี
0
0
0
57
58
115
 
คณะพยาบาลศาสตร์
  พย.บ.   พยาบาลศาสตร์   4 ปี
0
0
0
0
0
0
 
คณะครุศาสตร์
  ค.บ.   การประถมศึกษา   4 ปี
117
68
185
  ค.บ.   การศึกษาปฐมวัย   4 ปี
104
61
165
  ค.บ.   คณิตศาสตร์   4 ปี
118
35
153
  ค.บ.   คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ   4 ปี
8
2
10
  ค.บ.   คอมพิวเตอร์ศึกษา   4 ปี
19
10
29
  ค.บ.   ดนตรีศึกษา   4 ปี
52
14
66
  ค.บ.   พลศึกษา   4 ปี
109
44
153
  ค.บ.   ภาษาอังกฤษ   4 ปี
65
34
99
  ค.บ.   ภาษาอังกฤษ   4 ปี
0
0
0
  ค.บ.   ภาษาไทย   4 ปี
97
41
138
  ค.บ.   วิทยาศาสตร์ทั่วไป   4 ปี
29
13
42
  ค.บ.   ศิลปศึกษา   4 ปี
25
8
33
  ค.บ.   สังคมศึกษา   4 ปี
68
42
110
811
372
1183
 
คณะนิติรัฐศาสตร์
  น.บ.   นิติศาสตร์   4 ปี
21
14
35
  รป.บ.   รัฐประศาสนศาสตร์   4 ปี
0
0
0
  ร.บ.   รัฐศาสตร์   4 ปี
26
22
48
47
36
83
 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  บธ.บ.   การจัดการ   4 ปี
9
3
12
  บธ.บ.   การจัดการ   2 ปี
1
0
1
  บธ.บ.   การตลาดดิจิทัล   4 ปี
0
0
0
  บธ.บ.   การตลาดดิจิทัล   2 ปี
0
0
0
  บธ.บ.   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว   4 ปี
2
2
4
  บธ.บ.   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม   4 ปี
3
4
7
  บธ.บ.   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม   2 ปี
0
1
1
  บธ.บ.   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก   2 ปี
0
0
0
  บธ.บ.   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก   4 ปี
6
1
7
  บธ.บ.   นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีก   4 ปี
11
3
14
  บธ.บ.   นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีก   2 ปี
0
0
0
  บธ.บ.   เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ   2 ปี
0
0
0
  บธ.บ.   เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ   4 ปี
0
0
0
  บช.บ.   การบัญชี   4 ปี
22
13
35
  บช.บ.   การบัญชี   2 ปี
1
1
2
67
38
105
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  วท.บ.   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   4 ปี
7
5
12
  วท.บ.   วิทยาการคอมพิวเตอร์   4 ปี
7
1
8
14
6
20
 
รวมทั้งหมด
996
510
1506

ข้อมูล ณ วันที่ 21-04-2021 18:17:36