รายงานผู้สมัคร ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตร สาขา  ระดับ  ชำระ ไม่ชำระ จำนวน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  นศ.บ.   นวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ   4 ปี
1
5
6
  วท.บ.   วิทยาศาสตร์การกีฬา   4 ปี
15
25
40
  วท.บ.   สัตวศาสตร์   4 ปี
3
9
12
  วท.บ.   เคมี   4 ปี
2
6
8
  วท.บ.   เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร   4 ปี
3
5
8
  วท.บ.   เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร   2 ปี
0
0
0
  ศศ.บ.   การพัฒนาชุมชน   4 ปี
2
1
3
  ศศ.บ.   ภาษาจีน   4 ปี
7
9
16
  ศศ.บ.   ภาษาอังกฤษธุรกิจ   4 ปี
6
9
15
39
69
108
 
คณะครุศาสตร์
  ค.บ.   การประถมศึกษา   4 ปี
86
100
186
  ค.บ.   การศึกษาปฐมวัย   4 ปี
71
91
162
  ค.บ.   คณิตศาสตร์   4 ปี
84
65
149
  ค.บ.   คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ   4 ปี
5
3
8
  ค.บ.   คอมพิวเตอร์ศึกษา   4 ปี
13
15
28
  ค.บ.   ดนตรีศึกษา   4 ปี
35
31
66
  ค.บ.   พลศึกษา   4 ปี
73
79
152
  ค.บ.   ภาษาอังกฤษ   4 ปี
43
55
98
  ค.บ.   ภาษาไทย   4 ปี
65
72
137
  ค.บ.   วิทยาศาสตร์ทั่วไป   4 ปี
16
26
42
  ค.บ.   ศิลปศึกษา   4 ปี
15
18
33
  ค.บ.   สังคมศึกษา   4 ปี
49
60
109
555
615
1170
 
คณะนิติรัฐศาสตร์
  น.บ.   นิติศาสตร์   4 ปี
14
21
35
  ร.บ.   รัฐศาสตร์   4 ปี
18
29
47
32
50
82
 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  บธ.บ.   การจัดการ   4 ปี
6
6
12
  บธ.บ.   การจัดการ   2 ปี
1
0
1
  บธ.บ.   การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก   4 ปี
7
5
12
  บธ.บ.   การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก   2 ปี
0
0
0
  บธ.บ.   การตลาด แขนงวิชาการตลาด   2 ปี
0
1
1
  บธ.บ.   การตลาด แขนงวิชาการตลาด   4 ปี
2
7
9
  บธ.บ.   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   2 ปี
1
1
2
  บธ.บ.   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   4 ปี
4
4
8
  บธ.บ.   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว   4 ปี
2
2
4
  บธ.บ.   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม   4 ปี
3
4
7
  บธ.บ.   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม   2 ปี
0
1
1
  บธ.บ.   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก   2 ปี
0
0
0
  บธ.บ.   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก   4 ปี
5
2
7
  บช.บ.   การบัญชี   4 ปี
12
23
35
  บช.บ.   การบัญชี   2 ปี
0
2
2
43
58
101
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  วท.บ.   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   4 ปี
5
7
12
  วท.บ.   วิทยาการคอมพิวเตอร์   4 ปี
4
4
8
9
11
20
 
รวมทั้งหมด
678
803
1481

ข้อมูล ณ วันที่ 27-11-2020 15:48:08