รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
สมัครเรียนนักศึกษา (กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วคลิกที่สมัครสมาชิก)
กรอกข้อมูล รหัสประจำตัวประชาชน ให้ถูกต้อง (9-9999-99999-99-9)
กรอกข้อมูล วัน/เดือน/ปีเกิด (ค.ศ.) ให้ถูกต้อง (รูปแบบ 21/01/1987)
กรอกข้อมูล เบอร์โทรศํพท์ ให้ถูกต้อง (099-999-9999)