รายงานผู้สมัคร ภาค กศ.ปช.
ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตร สาขา  ระดับ  ชำระ ไม่ชำระ จำนวน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   สัตวศาสตร์   4 ปี
1
1
2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   สัตวศาสตร์   2 ปี
2
0
2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร   2 ปี
1
0
1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีไฟฟ้า   2 ปี
4
1
5
  ศิลปศาสตรบัณฑิต   การพัฒนาชุมชน   4 ปี
0
1
1
  ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาจีน   4 ปี
0
2
2
  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   สาธารณสุขชุมชน   4 ปี
4
10
14
12
15
27
 
คณะนิติรัฐศาสตร์
  นิติศาสตรบัณฑิต   นิติศาสตร์   4 ปี
25
14
39
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   รัฐประศาสนศาสตร์   4 ปี
0
4
4
  รัฐศาสตรบัณฑิต   รัฐศาสตร์   4 ปี
8
4
12
33
22
55
 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการ   4 ปี
7
4
11
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการ   2 ปี
10
9
19
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ   2 ปี
9
4
13
  บัญชีบัณฑิต   การบัญชี   2 ปี
28
10
38
54
27
81
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   4 ปี
0
1
1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาการคอมพิวเตอร์   4 ปี
1
2
3
1
2
3
 
รวมทั้งหมด
100
66
166

ข้อมูล ณ วันที่ 25-09-2022 12:38:09