รายงานผู้สมัคร ภาคปกติ รอบรับตรง 6
ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตร สาขา  ระดับ  ชำระ ไม่ชำระ จำนวน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  ครุศาสตรบัณฑิต   ฟิสิกส์   4 ปี
7
10
17
  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต   ไฟฟ้า   4 ปี
2
7
9
  นิเทศศาสตรบัณฑิต   นวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ   4 ปี
1
2
3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   ชีววิทยาอุตสาหกรรม   4 ปี
1
1
2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตร์การกีฬา   4 ปี
7
6
13
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   สัตวศาสตร์   4 ปี
3
10
13
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีไฟฟ้า   2 ปี
4
1
5
  ศิลปศาสตรบัณฑิต   การพัฒนาชุมชน   4 ปี
1
2
3
  ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาจีน   4 ปี
2
2
4
  ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาอังกฤษธุรกิจ   4 ปี
4
9
13
32
50
82
 
คณะพยาบาลศาสตร์
0
0
0
 
คณะครุศาสตร์
  ครุศาสตรบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ศึกษา   4 ปี
10
15
25
  ครุศาสตรบัณฑิต   ดนตรีศึกษา   4 ปี
2
3
5
  ครุศาสตรบัณฑิต   ศิลปศึกษา   4 ปี
4
9
13
16
27
43
 
คณะนิติรัฐศาสตร์
  นิติศาสตรบัณฑิต   นิติศาสตร์   4 ปี
3
5
8
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   รัฐประศาสนศาสตร์   4 ปี
6
8
14
  รัฐศาสตรบัณฑิต   รัฐศาสตร์   4 ปี
3
6
9
12
19
31
 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการ   4 ปี
2
3
5
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   การตลาดดิจิทัล   4 ปี
1
0
1
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว   4 ปี
0
2
2
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม   4 ปี
0
1
1
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีก   4 ปี
2
0
2
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ   2 ปี
3
0
3
  บัญชีบัณฑิต   การบัญชี   4 ปี
7
8
15
15
14
29
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   4 ปี
1
2
3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาการคอมพิวเตอร์   4 ปี
0
1
1
1
3
4
 
รวมทั้งหมด
76
113
189

ข้อมูล ณ วันที่ 25-09-2022 13:08:01