รายงานผู้สมัคร ภาคปกติ รอบรับตรง 5
ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตร สาขา  ระดับ  ชำระ ไม่ชำระ จำนวน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  ครุศาสตรบัณฑิต   ชีววิทยา   4 ปี
16
13
29
  ครุศาสตรบัณฑิต   ฟิสิกส์   4 ปี
15
7
22
  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต   ไฟฟ้า   4 ปี
7
0
7
  นิเทศศาสตรบัณฑิต   นวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ   4 ปี
4
2
6
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตร์การกีฬา   4 ปี
14
9
23
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   สัตวศาสตร์   4 ปี
4
8
12
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร   2 ปี
1
2
3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีไฟฟ้า   4 ปี
3
0
3
  ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาจีน   4 ปี
3
4
7
  ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาอังกฤษธุรกิจ   4 ปี
7
3
10
74
48
122
 
คณะพยาบาลศาสตร์
0
0
0
 
คณะครุศาสตร์
  ครุศาสตรบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ศึกษา   4 ปี
19
11
30
  ครุศาสตรบัณฑิต   ดนตรีศึกษา   4 ปี
4
4
8
  ครุศาสตรบัณฑิต   ศิลปศึกษา   4 ปี
5
1
6
28
16
44
 
คณะนิติรัฐศาสตร์
  นิติศาสตรบัณฑิต   นิติศาสตร์   4 ปี
18
6
24
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   รัฐประศาสนศาสตร์   4 ปี
3
4
7
  รัฐศาสตรบัณฑิต   รัฐศาสตร์   4 ปี
3
4
7
24
14
38
 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการ   2 ปี
1
6
7
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   การตลาดดิจิทัล   4 ปี
0
3
3
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว   4 ปี
2
2
4
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม   2 ปี
2
2
4
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก   4 ปี
2
2
4
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีก   4 ปี
2
2
4
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ   2 ปี
4
4
8
  บัญชีบัณฑิต   การบัญชี   4 ปี
15
9
24
28
30
58
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาการคอมพิวเตอร์   4 ปี
8
3
11
8
3
11
 
รวมทั้งหมด
162
111
273

ข้อมูล ณ วันที่ 25-09-2022 11:00:56