รายงานผู้สมัคร ภาคปกติ รอบรับตรง 2
ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตร สาขา  ระดับ  ชำระ ไม่ชำระ จำนวน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  ครุศาสตรบัณฑิต   ฟิสิกส์   4 ปี
3
2
5
  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต   ไฟฟ้า   4 ปี
9
1
10
  นิเทศศาสตรบัณฑิต   นวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ   4 ปี
5
2
7
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตร์การกีฬา   4 ปี
20
15
35
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   สัตวศาสตร์   4 ปี
9
8
17
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร   4 ปี
5
2
7
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีไฟฟ้า   2 ปี
4
0
4
  ศิลปศาสตรบัณฑิต   การพัฒนาชุมชน   4 ปี
2
2
4
  ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาจีน   4 ปี
5
5
10
  ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาอังกฤษธุรกิจ   4 ปี
5
3
8
  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   สาธารณสุขชุมชน   4 ปี
25
34
59
92
74
166
 
คณะพยาบาลศาสตร์
0
0
0
 
คณะครุศาสตร์
  ครุศาสตรบัณฑิต   คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ   4 ปี
26
14
40
  ครุศาสตรบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ศึกษา   4 ปี
21
10
31
  ครุศาสตรบัณฑิต   ชีววิทยา   4 ปี
8
6
14
  ครุศาสตรบัณฑิต   ดนตรีศึกษา   4 ปี
10
2
12
  ครุศาสตรบัณฑิต   ภาษาอังกฤษ   4 ปี
24
8
32
  ครุศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตร์ทั่วไป   4 ปี
35
17
52
  ครุศาสตรบัณฑิต   ศิลปศึกษา   4 ปี
5
4
9
  ครุศาสตรบัณฑิต   สังคมศึกษา   4 ปี
47
30
77
176
91
267
 
คณะนิติรัฐศาสตร์
  นิติศาสตรบัณฑิต   นิติศาสตร์   4 ปี
14
9
23
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   รัฐประศาสนศาสตร์   4 ปี
5
4
9
  รัฐศาสตรบัณฑิต   รัฐศาสตร์   4 ปี
11
3
14
30
16
46
 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการ   4 ปี
7
8
15
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   การตลาดดิจิทัล   4 ปี
2
5
7
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว   4 ปี
2
1
3
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม   4 ปี
3
4
7
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก   4 ปี
1
1
2
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีก   4 ปี
3
2
5
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ   4 ปี
3
4
7
  บัญชีบัณฑิต   การบัญชี   4 ปี
23
15
38
44
40
84
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   4 ปี
3
3
6
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาการคอมพิวเตอร์   4 ปี
3
3
6
6
6
12
 
รวมทั้งหมด
348
227
575

ข้อมูล ณ วันที่ 22-01-2022 18:27:18