รายงานผู้สมัคร ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตร สาขา  ระดับ  ชำระ ไม่ชำระ จำนวน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  ครุศาสตรบัณฑิต   ชีววิทยา   4 ปี
8
7
15
  ครุศาสตรบัณฑิต   ฟิสิกส์   4 ปี
2
3
5
  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต   ไฟฟ้า   4 ปี
1
4
5
  นิเทศศาสตรบัณฑิต   นวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ   4 ปี
2
3
5
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   ชีววิทยาอุตสาหกรรม   4 ปี
0
1
1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตร์การกีฬา   4 ปี
11
32
43
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   สัตวศาสตร์   4 ปี
1
8
9
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร   4 ปี
2
3
5
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีไฟฟ้า   4 ปี
0
1
1
  ศิลปศาสตรบัณฑิต   การพัฒนาชุมชน   4 ปี
0
3
3
  ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาจีน   4 ปี
4
8
12
  ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาอังกฤษธุรกิจ   4 ปี
4
9
13
  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   สาธารณสุขชุมชน   4 ปี
16
36
52
51
118
169
 
คณะพยาบาลศาสตร์
  พยาบาลศาสตรบัณฑิต   พยาบาลศาสตร์   4 ปี
212
348
560
212
348
560
 
คณะครุศาสตร์
  ครุศาสตรบัณฑิต   การประถมศึกษา   4 ปี
98
211
309
  ครุศาสตรบัณฑิต   คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ   4 ปี
5
20
25
  ครุศาสตรบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ศึกษา   4 ปี
1
9
10
  ครุศาสตรบัณฑิต   ดนตรีศึกษา   4 ปี
8
15
23
  ครุศาสตรบัณฑิต   ภาษาอังกฤษ   4 ปี
9
18
27
  ครุศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตร์ทั่วไป   4 ปี
6
12
18
  ครุศาสตรบัณฑิต   ศิลปศึกษา   4 ปี
0
2
2
127
287
414
 
คณะนิติรัฐศาสตร์
  นิติศาสตรบัณฑิต   นิติศาสตร์   4 ปี
10
21
31
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   รัฐประศาสนศาสตร์   4 ปี
4
10
14
  รัฐศาสตรบัณฑิต   รัฐศาสตร์   4 ปี
6
9
15
20
40
60
 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการ   4 ปี
7
15
22
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   การตลาดดิจิทัล   4 ปี
6
4
10
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว   4 ปี
0
1
1
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม   4 ปี
2
3
5
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีก   4 ปี
0
2
2
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ   4 ปี
0
5
5
  บัญชีบัณฑิต   การบัญชี   4 ปี
5
17
22
20
47
67
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   4 ปี
1
5
6
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาการคอมพิวเตอร์   4 ปี
2
0
2
3
5
8
 
รวมทั้งหมด
433
845
1278

ข้อมูล ณ วันที่ 05-12-2021 02:46:33