รายงานผู้สมัคร ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตร สาขา  ระดับ  ชำระ ไม่ชำระ จำนวน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  ครุศาสตรบัณฑิต   ชีววิทยา   4 ปี
0
1
1
  ครุศาสตรบัณฑิต   ฟิสิกส์   4 ปี
2
4
6
  นิเทศศาสตรบัณฑิต   นวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ   4 ปี
1
2
3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   ชีววิทยาอุตสาหกรรม   4 ปี
0
1
1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตร์การกีฬา   4 ปี
0
3
3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   สัตวศาสตร์   4 ปี
0
6
6
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   เคมี   4 ปี
0
2
2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร   4 ปี
0
2
2
  ศิลปศาสตรบัณฑิต   การพัฒนาชุมชน   4 ปี
0
1
1
  ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาจีน   4 ปี
1
5
6
  ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาอังกฤษธุรกิจ   4 ปี
2
3
5
  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   สาธารณสุขชุมชน   4 ปี
6
19
25
12
49
61
 
คณะพยาบาลศาสตร์
  พยาบาลศาสตรบัณฑิต   พยาบาลศาสตร์   4 ปี
80
195
275
80
195
275
 
คณะครุศาสตร์
  ครุศาสตรบัณฑิต   การประถมศึกษา   4 ปี
14
48
62
  ครุศาสตรบัณฑิต   การศึกษาปฐมวัย   4 ปี
21
45
66
  ครุศาสตรบัณฑิต   คณิตศาสตร์   4 ปี
13
30
43
  ครุศาสตรบัณฑิต   คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ   4 ปี
0
2
2
  ครุศาสตรบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ศึกษา   4 ปี
2
2
4
  ครุศาสตรบัณฑิต   ดนตรีศึกษา   4 ปี
4
8
12
  ครุศาสตรบัณฑิต   พลศึกษา   4 ปี
16
34
50
  ครุศาสตรบัณฑิต   ภาษาอังกฤษ   4 ปี
4
17
21
  ครุศาสตรบัณฑิต   ภาษาไทย   4 ปี
17
45
62
  ครุศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตร์ทั่วไป   4 ปี
4
10
14
  ครุศาสตรบัณฑิต   ศิลปศึกษา   4 ปี
0
6
6
  ครุศาสตรบัณฑิต   สังคมศึกษา   4 ปี
7
29
36
102
276
378
 
คณะนิติรัฐศาสตร์
  นิติศาสตรบัณฑิต   นิติศาสตร์   4 ปี
3
11
14
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   รัฐประศาสนศาสตร์   4 ปี
1
9
10
  รัฐศาสตรบัณฑิต   รัฐศาสตร์   4 ปี
2
6
8
6
26
32
 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการ   4 ปี
2
6
8
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   การตลาดดิจิทัล   4 ปี
1
3
4
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว   4 ปี
0
2
2
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม   2 ปี
4
2
6
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ   4 ปี
0
3
3
  บัญชีบัณฑิต   การบัญชี   4 ปี
3
6
9
10
22
32
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   4 ปี
0
1
1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาการคอมพิวเตอร์   4 ปี
0
2
2
0
3
3
 
รวมทั้งหมด
210
571
781

ข้อมูล ณ วันที่ 26-10-2021 19:10:16