รายงานผู้สมัคร ภาคปกติ รอบเด็กดีมีที่เรียน
ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตร สาขา  ระดับ  ชำระ ไม่ชำระ จำนวน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  ครุศาสตรบัณฑิต   ชีววิทยา   4 ปี
13
11
24
  ครุศาสตรบัณฑิต   ฟิสิกส์   4 ปี
1
4
5
  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต   ไฟฟ้า   4 ปี
0
2
2
  นิเทศศาสตรบัณฑิต   นวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ   4 ปี
5
3
8
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   ชีววิทยาอุตสาหกรรม   4 ปี
0
1
1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตร์การกีฬา   4 ปี
8
3
11
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   สัตวศาสตร์   4 ปี
12
7
19
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   เคมี   4 ปี
3
0
3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร   4 ปี
4
0
4
  ศิลปศาสตรบัณฑิต   การพัฒนาชุมชน   4 ปี
4
0
4
  ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาจีน   4 ปี
12
4
16
  ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาอังกฤษธุรกิจ   4 ปี
7
3
10
  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   สาธารณสุขชุมชน   4 ปี
67
50
117
136
88
224
 
คณะพยาบาลศาสตร์
0
0
0
 
คณะครุศาสตร์
  ครุศาสตรบัณฑิต   การประถมศึกษา   4 ปี
112
53
165
  ครุศาสตรบัณฑิต   การศึกษาปฐมวัย   4 ปี
101
62
163
  ครุศาสตรบัณฑิต   คณิตศาสตร์   4 ปี
76
32
108
  ครุศาสตรบัณฑิต   คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ   4 ปี
9
1
10
  ครุศาสตรบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ศึกษา   4 ปี
15
8
23
  ครุศาสตรบัณฑิต   ดนตรีศึกษา   4 ปี
21
11
32
  ครุศาสตรบัณฑิต   พลศึกษา   4 ปี
73
21
94
  ครุศาสตรบัณฑิต   ภาษาอังกฤษ   4 ปี
45
17
62
  ครุศาสตรบัณฑิต   ภาษาไทย   4 ปี
96
37
133
  ครุศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตร์ทั่วไป   4 ปี
30
8
38
  ครุศาสตรบัณฑิต   ศิลปศึกษา   4 ปี
12
5
17
  ครุศาสตรบัณฑิต   สังคมศึกษา   4 ปี
67
29
96
657
284
941
 
คณะนิติรัฐศาสตร์
  นิติศาสตรบัณฑิต   นิติศาสตร์   4 ปี
26
22
48
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   รัฐประศาสนศาสตร์   4 ปี
16
4
20
  รัฐศาสตรบัณฑิต   รัฐศาสตร์   4 ปี
25
16
41
67
42
109
 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการ   4 ปี
13
11
24
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   การตลาดดิจิทัล   4 ปี
8
7
15
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว   4 ปี
2
0
2
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม   4 ปี
5
5
10
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก   4 ปี
8
2
10
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีก   4 ปี
1
1
2
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ   4 ปี
3
1
4
  บัญชีบัณฑิต   การบัญชี   4 ปี
15
11
26
55
38
93
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   4 ปี
9
2
11
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาการคอมพิวเตอร์   4 ปี
9
1
10
18
3
21
 
รวมทั้งหมด
933
455
1388

ข้อมูล ณ วันที่ 26-10-2021 19:26:01