รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก นักศึกษา ภาคปกติ โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2565


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
1.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (เพิ่มเติม 1) (เพิ่มเติม 2) (เพิ่มเติม3)
2.หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (เพิ่มเติม 1) (เพิ่มเติม 2) (เพิ่มเติม3)
3.หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
4.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (เพิ่มเติม 1)
5.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (เพิ่มเติม 1)
6.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (เพิ่มเติม 1)
7.หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (เพิ่มเติม 1)
8.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เพิ่มเติม 1)
9.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (เพิ่มเติม 1) (เพิ่มเติม 2) (เพิ่มเติม3)
10.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (เพิ่มเติม 1)