รายงาน ผู้สมัครรอบรับตรง ครั้งที่ 1 นักศึกษา ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2563

หลักสูตร สาขา ระดับ ชำระเงิน ยังไม่ชำระเงิน จำนวน
  ครุศาสตรบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ศึกษา   ปริญญาตรี 4 ปี
3
15
18
  ครุศาสตรบัณฑิต   ดนตรีศึกษา   ปริญญาตรี 4 ปี
0
5
5
  ครุศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตร์ทั่วไป   ปริญญาตรี 4 ปี
6
33
39
  ครุศาสตรบัณฑิต   ศิลปศึกษา   ปริญญาตรี 4 ปี
1
10
11
  นิติศาสตรบัณฑิต   นิติศาสตร์   ปริญญาตรี 4 ปี
1
14
15
  นิเทศศาสตรบัณฑิต   การประชาสัมพันธ์   ปริญญาตรี 4 ปี
0
2
2
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการ   ปริญญาตรี 4 ปี
1
3
4
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการ   เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการการท่องเที่ยว   ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการการโรงแรม   เทียบเข้า 2 ปี
0
1
1
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการการโรงแรม   ปริญญาตรี 4 ปี
0
5
5
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก   ปริญญาตรี 4 ปี
1
4
5
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก   เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   การตลาด แขนงวิชาการตลาด   เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   การตลาด แขนงวิชาการตลาด   ปริญญาตรี 4 ปี
1
0
1
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   เทียบเข้า 2 ปี
0
1
1
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ปริญญาตรี 4 ปี
1
2
3
  บัญชีบัณฑิต   การบัญชี   ปริญญาตรี 4 ปี
0
7
7
  บัญชีบัณฑิต   การบัญชี   เทียบเข้า 2 ปี
1
2
3
  พยาบาลศาสตรบัณฑิต   พยาบาลศาสตร์   ปริญญาตรี 4 ปี
65
270
335
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   รัฐประศาสนศาสตร์   ปริญญาตรี 4 ปี
1
8
9
  รัฐศาสตรบัณฑิต   รัฐศาสตร์   ปริญญาตรี 4 ปี
1
5
6
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   ชีววิทยา   ปริญญาตรี 4 ปี
0
4
4
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   ฟิสิกส์   ปริญญาตรี 4 ปี
0
1
1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาการคอมพิวเตอร์   ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตร์การกีฬา   ปริญญาตรี 4 ปี
4
12
16
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   สัตวศาสตร์   ปริญญาตรี 4 ปี
0
2
2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาธารณสุขศาสตร์   ปริญญาตรี 4 ปี
2
19
21
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   เคมี   ปริญญาตรี 4 ปี
0
3
3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร   ปริญญาตรี 4 ปี
0
1
1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร   เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีไฟฟ้า   ปริญญาตรี 4 ปี
0
2
2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีไฟฟ้า   เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
  ศิลปศาสตรบัณฑิต   การพัฒนาชุมชน   ปริญญาตรี 4 ปี
0
1
1
  ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาจีน   ปริญญาตรี 4 ปี
4
4
8
  ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาอังกฤษธุรกิจ   ปริญญาตรี 4 ปี
2
12
14
95
448
543

ข้อมูล ณ วันที่ 29-02-2020 14:05:54