รายงานผู้สมัครรอบรับตรง ครั้งที่ 1
ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

หลักสูตร สาขา  ระดับ  ชำระ ไม่ชำระ จำนวน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  นศ.บ.   การประชาสัมพันธ์   4 ปี
0
2
2
  วท.บ.   ชีววิทยา   4 ปี
0
4
4
  วท.บ.   ฟิสิกส์   4 ปี
0
1
1
  วท.บ.   วิทยาศาสตร์การกีฬา   4 ปี
4
12
16
  วท.บ.   สัตวศาสตร์   4 ปี
0
2
2
  วท.บ.   สาธารณสุขศาสตร์   4 ปี
2
19
21
  วท.บ.   เคมี   4 ปี
0
3
3
  วท.บ.   เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร   4 ปี
0
1
1
  วท.บ.   เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร   2 ปี
0
0
0
  วท.บ.   เทคโนโลยีไฟฟ้า   4 ปี
0
2
2
  วท.บ.   เทคโนโลยีไฟฟ้า   2 ปี
0
0
0
  ศศ.บ.   การพัฒนาชุมชน   4 ปี
0
1
1
  ศศ.บ.   ภาษาจีน   4 ปี
4
4
8
  ศศ.บ.   ภาษาอังกฤษธุรกิจ   4 ปี
2
12
14
12
63
75
 
คณะครุศาสตร์
  ค.บ.   คอมพิวเตอร์ศึกษา   4 ปี
3
15
18
  ค.บ.   ดนตรีศึกษา   4 ปี
0
5
5
  ค.บ.   วิทยาศาสตร์ทั่วไป   4 ปี
6
33
39
  ค.บ.   ศิลปศึกษา   4 ปี
1
10
11
10
63
73
 
คณะนิติรัฐศาสตร์
  น.บ.   นิติศาสตร์   4 ปี
1
14
15
  รป.บ.   รัฐประศาสนศาสตร์   4 ปี
1
8
9
  ร.บ.   รัฐศาสตร์   4 ปี
1
5
6
3
27
30
 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  บธ.บ.   การจัดการ   4 ปี
1
3
4
  บธ.บ.   การจัดการ   2 ปี
0
0
0
  บธ.บ.   การจัดการการท่องเที่ยว   4 ปี
0
0
0
  บธ.บ.   การจัดการการโรงแรม   2 ปี
0
1
1
  บธ.บ.   การจัดการการโรงแรม   4 ปี
0
5
5
  บธ.บ.   การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก   4 ปี
1
4
5
  บธ.บ.   การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก   2 ปี
0
0
0
  บธ.บ.   การตลาด แขนงวิชาการตลาด   2 ปี
0
0
0
  บธ.บ.   การตลาด แขนงวิชาการตลาด   4 ปี
1
0
1
  บธ.บ.   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   2 ปี
0
1
1
  บธ.บ.   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   4 ปี
1
2
3
  บช.บ.   การบัญชี   4 ปี
0
7
7
  บช.บ.   การบัญชี   2 ปี
1
2
3
5
25
30
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  วท.บ.   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   4 ปี
0
0
0
  วท.บ.   วิทยาการคอมพิวเตอร์   4 ปี
0
0
0
0
0
0
 
รวมทั้งหมด
95
448
543

ข้อมูล ณ วันที่ 29-02-2020 13:57:04