รายงานผู้สมัครรอบรับตรง ครั้งที่ 2
ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

หลักสูตร สาขา  ระดับ  ชำระ ไม่ชำระ จำนวน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
0
0
0
 
คณะพยาบาลศาสตร์
  พย.บ.   พยาบาลศาสตร์   4 ปี
307
219
526
307
219
526
 
คณะครุศาสตร์
0
0
0
 
คณะนิติรัฐศาสตร์
0
0
0
 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
0
0
0
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
0
0
0
 
รวมทั้งหมด
552
344
896

ข้อมูล ณ วันที่ 26-05-2020 20:05:16