ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563


คณะพยาบาลศาสตร์ | คณะอื่น ๆ | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี