ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก รอบรับตรง 1 และ 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
รายชื่อลำดับสำรอง