รายงาน ผู้สมัครนักศึกษารอบรับแฟ้มสะสมผลงาน ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตร สาขา ระดับ ชำระเงิน ยังไม่ชำระเงิน จำนวน
0 ไม่ได้สมัคร ไม่ได้สมัคร -
0
0
0
ครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
34
34
68
ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี 5 ปี
18
4
22
ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี
46
6
52
ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
4
3
7
ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 5 ปี
23
7
30
ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ปริญญาตรี 5 ปี
49
14
63
ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 5 ปี
35
16
51
ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
43
19
62
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
20
5
25
นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์ ปริญญาตรี 4 ปี
4
3
7
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
7
0
7
รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
13
4
17
วิทยาศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี
0
3
3
วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี
4
0
4
วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ ปริญญาตรี 4 ปี
2
1
3
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี
2
0
2
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี 4 ปี
8
2
10
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี
4
1
5
วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
3
2
5
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
15
2
17
วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี ปริญญาตรี 4 ปี
1
0
1
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี
4
2
6
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี
9
2
11
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี
8
1
9
476
163
639

ข้อมูล ณ วันที่ 24-09-2018 15:29:02

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
โทรศัพท์ 043-556001-8 โทรสาร 043- 556009 e-mail : webmaster@reru.ac.th