รายงาน ผู้สมัครนักศึกษารอบรับโควตา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตร สาขา ระดับ ชำระเงิน ยังไม่ชำระเงิน จำนวน
ครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
13
17
30
ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี 5 ปี
7
13
20
ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี
12
26
40
ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
3
2
5
ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
1
1
2
ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
16
7
23
ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 5 ปี
15
16
31
ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ปริญญาตรี 5 ปี
19
18
37
ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 5 ปี
5
13
18
ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
1
1
2
ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
12
13
26
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
6
4
10
นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์ ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี
2
1
3
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว ปริญญาตรี 4 ปี
0
1
1
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรม ปริญญาตรี 4 ปี
1
0
1
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรม เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด แขนงวิชาการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี
0
1
1
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด แขนงวิชาการตลาด เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทียบเข้า 2 ปี
1
0
1
บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
บัญชีบัณฑิต การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี
8
3
11
บัญชีบัณฑิต การบัญชี เทียบเข้า 2 ปี
0
1
1
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
1
1
2
รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
1
4
5
วิทยาศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี
1
0
1
วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี 4 ปี
1
0
1
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี
0
1
1
วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
0
1
1
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
3
8
11
วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตรี 4 ปี
1
0
1
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี
1
0
1
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี
1
2
3
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี
5
1
6
ศิลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
ไม่ระบุ ไม่ระบุ -
0
0
0
137
156
296

ข้อมูล ณ วันที่ 23-01-2018 04:36:00

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
โทรศัพท์ 043-556001-8 โทรสาร 043- 556009 e-mail : webmaster@reru.ac.th