รายงาน ผู้สมัครนักศึกษารอบรับโควตา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตร สาขา ระดับ ชำระเงิน ยังไม่ชำระเงิน จำนวน
ครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
40
36
76
ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี 5 ปี
24
20
44
ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี
58
45
103
ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
6
8
14
ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
5
6
11
ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
38
16
54
ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 5 ปี
38
33
71
ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ปริญญาตรี 5 ปี
47
35
82
ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 5 ปี
23
17
40
ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
5
5
10
ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
44
29
73
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
15
7
22
นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์ ปริญญาตรี 4 ปี
0
1
1
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี
3
3
6
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว ปริญญาตรี 4 ปี
1
3
4
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรม ปริญญาตรี 4 ปี
1
3
4
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรม เทียบเข้า 2 ปี
0
2
2
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ปริญญาตรี 4 ปี
0
3
3
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด แขนงวิชาการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี
0
1
1
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด แขนงวิชาการตลาด เทียบเข้า 2 ปี
3
0
3
บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทียบเข้า 2 ปี
5
0
5
บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี
0
1
1
บัญชีบัณฑิต การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี
19
10
29
บัญชีบัณฑิต การบัญชี เทียบเข้า 2 ปี
4
4
8
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
4
4
8
รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
11
8
19
วิทยาศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี
1
0
1
วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี
1
1
2
วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ ปริญญาตรี 4 ปี
1
0
1
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี
2
0
2
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี 4 ปี
2
3
5
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี
0
4
4
วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
3
3
6
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
11
14
25
วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี ปริญญาตรี 4 ปี
2
1
3
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตรี 4 ปี
1
1
2
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า เทียบเข้า 2 ปี
0
1
1
ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี
1
0
1
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี
2
2
4
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี
10
4
14
ศิลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
ไม่ระบุ ไม่ระบุ -
0
1
1
431
335
766

ข้อมูล ณ วันที่ 21-03-2018 21:20:00

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
โทรศัพท์ 043-556001-8 โทรสาร 043- 556009 e-mail : webmaster@reru.ac.th