รายงาน ผู้สมัครนักศึกษารอบรับโควตา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตร สาขา ระดับ ชำระเงิน ยังไม่ชำระเงิน จำนวน
0ไม่ระบุ ไม่ระบุ -
0
1
1
ครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
83
27
110
ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี 5 ปี
46
15
61
ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี
119
30
149
ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
12
8
20
ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
12
3
15
ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
57
12
69
ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 5 ปี
72
24
96
ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ปริญญาตรี 5 ปี
115
19
134
ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 5 ปี
51
15
66
ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
10
4
14
ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
100
12
112
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
22
6
28
นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์ ปริญญาตรี 4 ปี
1
1
2
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี
3
3
6
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ เทียบเข้า 2 ปี
4
0
4
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว ปริญญาตรี 4 ปี
6
1
7
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรม ปริญญาตรี 4 ปี
7
2
9
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรม เทียบเข้า 2 ปี
5
1
6
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ปริญญาตรี 4 ปี
2
2
4
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด แขนงวิชาการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี
0
1
1
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด แขนงวิชาการตลาด เทียบเข้า 2 ปี
3
0
3
บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทียบเข้า 2 ปี
5
0
5
บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี
2
0
2
บัญชีบัณฑิต การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี
32
9
41
บัญชีบัณฑิต การบัญชี เทียบเข้า 2 ปี
10
2
12
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
9
4
13
รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
27
8
35
วิทยาศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี
3
0
3
วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี
1
1
2
วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ ปริญญาตรี 4 ปี
1
0
1
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี
4
0
4
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี 4 ปี
7
5
12
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี
2
2
4
วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
6
2
8
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
20
14
34
วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี ปริญญาตรี 4 ปี
2
1
3
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เทียบเข้า 2 ปี
1
0
1
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตรี 4 ปี
1
1
2
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า เทียบเข้า 2 ปี
2
1
3
ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี
3
0
3
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี
6
1
7
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี
16
1
17
ศิลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
890
239
1129

ข้อมูล ณ วันที่ 19-06-2018 02:02:10

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
โทรศัพท์ 043-556001-8 โทรสาร 043- 556009 e-mail : webmaster@reru.ac.th