รายงาน ผู้สมัครนักศึกษารอบรับแฟ้มสะสมผลงาน ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตร สาขา ระดับ ชำระเงิน ยังไม่ชำระเงิน จำนวน
ครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
33
27
64
ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี 5 ปี
10
7
17
ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี
23
25
48
ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
3
7
10
ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
4
8
13
ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
15
16
33
ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 5 ปี
15
17
33
ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ปริญญาตรี 5 ปี
40
23
67
ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 5 ปี
12
13
26
ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
7
7
16
ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
25
32
59
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
6
5
11
นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์ ปริญญาตรี 4 ปี
1
1
2
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี
0
2
2
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว ปริญญาตรี 4 ปี
2
1
3
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรม ปริญญาตรี 4 ปี
2
3
5
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรม เทียบเข้า 2 ปี
0
1
1
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ปริญญาตรี 4 ปี
0
2
2
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด แขนงวิชาการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี
1
1
2
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด แขนงวิชาการตลาด เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี
2
0
2
บัญชีบัณฑิต การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี
12
8
20
บัญชีบัณฑิต การบัญชี เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
0
2
2
รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
7
3
10
วิทยาศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี
0
1
1
วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี
3
1
4
วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี
1
1
2
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี 4 ปี
4
2
8
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
4
2
6
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
6
5
11
วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี ปริญญาตรี 4 ปี
1
1
2
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี
1
2
4
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี
5
2
7
ศิลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
ไม่ระบุ ไม่ระบุ -
0
0
0
245
228
493

ข้อมูล ณ วันที่ 23-01-2018 04:35:22

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
โทรศัพท์ 043-556001-8 โทรสาร 043- 556009 e-mail : webmaster@reru.ac.th