รายงาน ผู้สมัครนักศึกษารอบรับแฟ้มสะสมผลงาน ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตร สาขา ระดับ ชำระเงิน ยังไม่ชำระเงิน จำนวน
0ไม่ระบุ ไม่ระบุ -
0
0
0
ครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
71
30
101
ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี 5 ปี
39
13
52
ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี
70
21
91
ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
11
4
15
ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
17
11
28
ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
43
18
61
ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 5 ปี
42
20
62
ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ปริญญาตรี 5 ปี
90
23
113
ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 5 ปี
26
19
45
ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
20
3
23
ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
73
28
101
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
10
7
17
นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์ ปริญญาตรี 4 ปี
2
2
4
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี
4
4
8
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว ปริญญาตรี 4 ปี
7
0
7
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรม ปริญญาตรี 4 ปี
4
3
7
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรม เทียบเข้า 2 ปี
0
1
1
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ปริญญาตรี 4 ปี
3
1
4
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด แขนงวิชาการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี
4
1
5
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด แขนงวิชาการตลาด เทียบเข้า 2 ปี
0
2
2
บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี
4
1
5
บัญชีบัณฑิต การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี
33
7
40
บัญชีบัณฑิต การบัญชี เทียบเข้า 2 ปี
1
0
1
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
12
1
13
รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
20
5
25
วิทยาศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี
1
2
3
วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี
6
2
8
วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ ปริญญาตรี 4 ปี
0
1
1
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี
5
3
8
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี 4 ปี
13
3
16
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี
2
0
2
วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
8
0
8
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
16
5
21
วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี ปริญญาตรี 4 ปี
6
1
7
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เทียบเข้า 2 ปี
0
1
1
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตรี 4 ปี
1
0
1
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า เทียบเข้า 2 ปี
0
1
1
ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี
1
0
1
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี
9
0
9
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี
13
5
18
ศิลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
687
249
936

ข้อมูล ณ วันที่ 19-06-2018 02:01:53

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
โทรศัพท์ 043-556001-8 โทรสาร 043- 556009 e-mail : webmaster@reru.ac.th