รายงาน ผู้สมัครนักศึกษารอบที่ 1 ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562
ประเภท ทั่วไป

หลักสูตร สาขา ระดับ ชำระเงิน ยังไม่ชำระเงิน จำนวน
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
15
11
26
นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์ ปริญญาตรี 4 ปี
6
8
14
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี
12
11
23
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว ปริญญาตรี 4 ปี
4
5
9
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรม ปริญญาตรี 4 ปี
4
6
10
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรม เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ปริญญาตรี 4 ปี
3
3
6
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด แขนงวิชาการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี
7
2
9
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด แขนงวิชาการตลาด เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี
4
2
6
บัญชีบัณฑิต การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี
24
11
35
บัญชีบัณฑิต การบัญชี เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
2
5
7
รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
4
14
18
วิทยาศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี
3
2
5
วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี
7
7
14
วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี
0
2
2
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี 4 ปี
3
1
4
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี
1
5
6
วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
6
2
8
วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี ปริญญาตรี 4 ปี
6
0
6
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปริญญาตรี 4 ปี
2
1
3
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เทียบเข้า 2 ปี
0
2
2
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี
0
1
1
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตรี 4 ปี
4
0
4
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี
4
3
7
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี
2
1
3
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี
6
7
13
129
115
244

ข้อมูล ณ วันที่ 26-04-2019 17:40:21