รายงาน ผู้สมัครนักศึกษารอบที่ 1 ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562
ประเภท ความสามารถพิเศษ

หลักสูตร สาขา ระดับ ชำระเงิน ยังไม่ชำระเงิน จำนวน
ครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
0
1
1
ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี 5 ปี
0
0
0
ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี
0
0
0
ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
0
0
0
ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
27
11
38
ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
68
37
105
ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 5 ปี
0
0
0
ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ปริญญาตรี 5 ปี
0
0
0
ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 5 ปี
0
0
0
ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
20
6
26
ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
0
0
0
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
2
3
5
นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์ ปริญญาตรี 4 ปี
1
4
5
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี
3
1
4
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว ปริญญาตรี 4 ปี
0
4
4
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรม ปริญญาตรี 4 ปี
4
4
8
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรม เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ปริญญาตรี 4 ปี
5
0
5
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด แขนงวิชาการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี
5
2
7
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด แขนงวิชาการตลาด เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทียบเข้า 2 ปี
0
1
1
บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี
1
1
2
บัญชีบัณฑิต การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี
5
2
7
บัญชีบัณฑิต การบัญชี เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
1
3
4
รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
3
2
5
วิทยาศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี
2
0
2
วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี
1
0
1
วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ ปริญญาตรี 4 ปี
39
0
39
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี
0
1
1
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี 4 ปี
8
5
13
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี
1
2
3
วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
3
7
10
วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี ปริญญาตรี 4 ปี
1
0
1
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปริญญาตรี 4 ปี
0
1
1
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี
0
2
2
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี
0
4
4
200
105
305

ข้อมูล ณ วันที่ 26-04-2019 17:40:02