รายงาน ผู้สมัครนักศึกษารอบที่ 1 ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562
ประเภท เรียนดี

หลักสูตร สาขา ระดับ ชำระเงิน ยังไม่ชำระเงิน จำนวน
ครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
65
36
101
ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี 5 ปี
48
33
81
ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี
92
46
138
ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
7
5
12
ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 5 ปี
62
30
92
ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ปริญญาตรี 5 ปี
75
33
108
ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 5 ปี
45
33
78
ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
63
40
103
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
12
6
18
นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์ ปริญญาตรี 4 ปี
0
5
5
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
1
3
4
รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
3
2
5
วิทยาศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี
2
1
3
วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี
0
2
2
วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ ปริญญาตรี 4 ปี
22
0
22
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี
3
0
3
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี 4 ปี
2
0
2
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี
0
1
1
วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
0
1
1
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
13
12
25
วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เทียบเข้า 2 ปี
0
1
1
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี
0
0
0
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตรี 4 ปี
1
0
1
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า เทียบเข้า 2 ปี
0
0
0
ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี
1
1
2
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี
4
2
6
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี
10
6
16
531
299
830

ข้อมูล ณ วันที่ 20-10-2018 03:25:27