หมดเวลารับสมัครแล้ว

ระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 
 
 
 
 


ใบสมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ภาคปกติ รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตัวอย่าง 26/09/2530
ตัวอย่าง : 0864444448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เช่น วิทย์-คณิต, ศิลป์-ภาษา
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว ใช้เกรดเฉลี่ยที่สำเร็จการศึกษา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ข้อควรระวัง
1.ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว(ใน 1 สาขา)
2.ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน "ใบสมัครออนไลน์" จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน
3.กรุณาตรวจสอบเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบ
4.การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม
[ส่ง ใบสมัคร] เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้น เป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

Support browser: Google Chrome