ปิดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
รอบรับตรงครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5
ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรครุศาสตร์ || หลักสูตรอื่น ๆ