ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ประเภททั่วไป ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗
-----------------------------------
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดําเนินการรับสมัครนักศึกษา ประเภททั่วไป ประจําปำการศึกษา ๒๕๕๗
บัดนี้ การดําเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิ์สอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
รายชื่อ...>>
รายชื่อ...>>(เพิ่มเติม)