ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประเภททั่วไป
เอกสารแนบท้าย ประกาศ1
เอกสารแนบท้าย ประกาศ2
หนังสือรับรองคุณลักษณะที่เหมาะสมสำหรับความเป็นครู (สำหรับผู้ที่สมัครหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต)
หนังสือรับรองความประพฤติ (สำหรับผู้ที่สมัครหลักสูตร พยาบาลศาสตร์)
กิจกรรม
รอบทั่วไป
รับสมัคร สมัครด้วยตนเอง 25 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน 2557
สมัครผ่านระบบออนไลน์ 25 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 2 พ.ค. 2557
สอบข้อเขียน 8 พ.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 15 พ.ค. 2557
สอบสัมภาษณ์ 21 พ.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 26 พ.ค. 2557
รายงานตัว 2-3 มิ.ย. 2557
ปฐมนิเทศ ดูประกาศมหาวิทยาลัย
เปิดภาคเรียน สิงหาคม 2557